Odlíšiť sa od konkurencie kvalitou služieb je čoraz dôležitejšie.

Kompletné predpísané vybavenie autorizovanej predajne alebo servisu, funkčné procesy, kvalita dokumentácie a záznamov, ako aj odborná a komunikačná úroveň personálu, sú základným predpokladom pre úspešné reprezentovanie značky a dlhodobú spokojnosť zákazníkov. Náplňou auditu je preveriť súlad vybavenia a fungovania autorizovanej predajne či servisu s požiadavkami platného štandardu výrobcu.

Absolvovaním špecializovaného vzdelávania našich pracovníkov v oblasti certifikácie systémov manažérstva kvality QMS (ISO 9001) a EMS (ISO 14001) sme rozšírili ponuku našich služieb pre výrobcov a importérov vozidiel.

Bloková výnimka

V zmysle nariadenia Európskej únie č. 330/2010 a č. 461/2010 sú výrobcovia vozidiel povinní upraviť celkové podmienky pre distribúciu, predaj a servis vozidiel, rovnako ako aj pre predaj náhradných dielcov. Výsledkom tohto procesu bolo prehodnotenie predajných a servisných štandardov, ktoré musia plniť zmluvní partneri výrobcov vozidiel.

Audit plnenia štandardov

Dodržanie platných podmienok a kritérií sa zvyčajne overuje auditom, ktorý zabezpečuje výrobca vozidiel, príp. jeho oficiálny zástupca v konkrétnej krajine. Výsledok auditu predajných a servisných štandardov umožňuje výrobcovi vozidiel (importérovi) rozhodnúť o uzavretí alebo zamietnutí budúcej predajnej alebo servisnej zmluvy s potenciálnym uchádzačom o spoluprácu.

Vlastné kapacity alebo externá spolupráca

Vykonávanie auditov nestrannou a nezávislou organizáciou má svoje nesporné výhody. Proces hodnotenia je transparentný, eliminuje sa prípadná zaujatosť hodnotiteľa spôsobená predchádzajúcimi osobnými kontaktmi, odborný personál importéra sa nemusí venovať rutinným, každoročne sa opakujúcim kontrolným činnostiam, ale môže svoje úsilie zamerať na skvalitňovanie poskytovaných služieb a imidžu značky. Okrem toho si efektívne vykonávanie auditov vyžaduje aj špecializovanú kvalifikáciu a neustále vzdelávanie audítorov, najmä v oblasti posudzovania plnenia požiadaviek medzinárodnej normy ISO 9001:2008 (Systémy manažérstva kvality).

Naša ponuka

Výrobcom a importérom vozidiel ponúkame realizáciu komplexného programu pravidelného overovania plnenia predajných a servisných štandardov a priebežnej kontroly kvality služieb (mystery shopping, phantom testing). Ak si chcete overiť účinnosť a pozitívny efekt našich postupov, kontaktujte nás a my pripravíme produkt prispôsobený vašim potrebám a súčasnému stavu dealerskej siete.

TOPTEST prospekt

Overte si kvalitu Vášho servisu!

Ak jazdíte na aute VW, Audi, Seat, Cupra, Ford alebo Hyundai, toto je ponuka pre Vás. Zástupcovia výrobcov (importéri) týchto vozidiel testujú svoje autorizované (značkové) servisy. Zapojte sa do akcie, ktorá pomôže zvýšiť kvalitu servisných služieb uvedených značiek a získajte zaujímavú odmenu. Pre viac informácií kliknite sem: