Podmienky používania informácií a služieb poskytovaných na doméne www.toptest.sk

 

1. Všetky textové, obrazové a multimediálne informácie poskytované na doméne www.toptest.sk (ďalej len „obsah“) sú chránené autorskými právami TOPTEST s.r.o. (poskytovateľ informácií a služieb, ďalej len „poskytovateľ“), autorov pôvodných materiálov a tretích strán na základe zmluvne upravených vzťahov so spoločnosťou TOPTEST s.r.o.

2. Časť obsahu poskytovaného na doméne www.toptest.sk je voľne prístupná všetkým používateľom, ktorí disponujú technickým vybavením umožňujúcim pripojenie do internetu. Časť obsahu je prístupná a spravovaná iba spoločnosťou TOPTEST s.r.o. , kvôli administrácii stránok. Poskytovateľ rozhoduje o prístupnosti/neprístupnosti obsahu podľa vlastného uváženia.

3. Poskytovateľ sa snaží o čo najlepšiu technickú dostupnosť služieb www.toptest.sk. Používateľ akceptuje, že obsah môže byť nedostupný po dobu nevyhnutnú na odstránenie technických problémov.

4. Používatelia využívajú obsah na vlastné riziko. Poskytovateľ nezodpovedá za priame ani nepriame škody, ktoré by používateľovi mohli vzniknúť v súvislosti s využívaním informačného obsahu poskytovaného na doméne www.toptest.sk.

5. Používatelia sami znášajú náklady na internetové pripojenie a akékoľvek iné náklady spojené so zobrazovaním a využívaním služieb www.toptest.sk.

6. Poskytovateľ pri bežných službách nezhromažďuje osobné údaje o používateľoch. Výnimkou sú prihlasovacie formuláre k testom kvality, kde je na poskytovanie služieb nevyhnutné tieto údaje zhromažďovať. Poskytovateľ s osobnými údajmi zaobchádza podľa zákona.

Na identifikáciu používateľa a na udržiavanie spojenia počas jeho práce s webom poskytovateľ využíva technológiu cookies. Cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a po skončení práce s webom sú vymazané.

7. Používateľ nesmie šíriť, podieľať sa na šírení obsahu bez písomného súhlasu spoločnosti TOPTEST. Kopírovanie a uchovávanie obsahu pre komerčné účely je zakázané bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti TOPTEST s.r.o.

Overte si kvalitu Vášho servisu!

Ak jazdíte na aute VW, Audi, Seat, Cupra, Ford alebo Hyundai, toto je ponuka pre Vás. Zástupcovia výrobcov (importéri) týchto vozidiel testujú svoje autorizované (značkové) servisy. Zapojte sa do akcie, ktorá pomôže zvýšiť kvalitu servisných služieb uvedených značiek a získajte zaujímavú odmenu. Pre viac informácií kliknite sem: