ISO 37001 Systémy manažérstva proti korupcii.

Korupciou sa rozumie ponúkanie, sľubovanie, poskytnutie, prijatie alebo požadovanie neoprávnenej výhody akejkoľvek majetkovej alebo nemajetkovej hodnoty, priamo alebo cez sprostredkovateľa, v súvislosti s obstarávaním veci všeobecného záujmu alebo v rozpore s platnými právnymi predpismi, ako aj úplatok alebo odmena pre osobu za to, aby konala alebo sa zdržala konania v súvislosti s plnením svojich povinností, výkonom právomocí, povolania alebo funkcie.

Stanice technických kontrol – Pracoviská emisnej kontroly – Pracoviská kontroly originality

Povinnosť zaviesť certifikovaný systém protikorupčného manažérstva podľa normy ISO 37001 stanovuje § 84 Zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Lehoty na zavedenie ISO 37001:

 1. Novo zriaďované STK, PEK, PKO – pred udelením oprávnenia na výkon činnosti,
 2. STK, PEK, PKO (už existujúce do 20.5. 2018) s prechodným obdobím do 20.05.2021.

Tri dôvody prečo od nás:

 1. Komplexné zabezpečenie služby

 • Dodávka na kľúč – príprava, poradenstvo, dokumentácia, školenia vrátane zabezpečenia certifikácie s renomovanými certifikačnými spoločnosťami = certifikát ISO 37001

2. Dobrá cena a rýchla realizácia

 • Záruka rýchleho dodania služby so zárukou úspešnej certifikácie – tím profesionálnych poradcov.

3. Od roku 2006 k Vašim službám…

 • Stabilná firma – dlhoročné skúsenosti v zavádzaní manažérskych systémov pre stanice technických kontrol. Ďalšie doplnkové služby a produkty – web stránky s online objednávacím systémom, pripomienky termínov TK/EK, GDPR atď. Softvérová podpora pre emisné stanice Bosch BEA.

 

Ako to prebieha:

 • Bezplatná konzultácia s odporúčaním najvhodnejšieho riešenia (Tel. 0902 411 052)
 • Dotazníkový prieskum o povedomí a uplatňovaní protikorupčných opatrení v organizácii
 • Odborná analýza súčasného stavu
 • Spracovanie dokumentácie na mieru
 • Zaškolenie zamestnancov a manažmentu
 • Vykonanie predcertifikačného interného auditu
 • Asistencia pri certifikačnom audite akreditovaného certifikačného orgánu
 • Pravidelná aktualizáciu a udržiavanie dokumentácie a postupov

 

Aká je cena našich služieb?

Cena produktu sa stanoví podľa konkrétnej požiadavky klienta na rozsah poskytnutej podpory a je závislá od:

 • veľkosti prevádzky STK / PEK / PKO – počet pracovníkov, rozsah služieb (ISO 37001, ISO 37001+9001, záznamy o riadení kvality),
 • stavu a úrovne zdokumentovania súčasného systému riadenia.

 

Pre vypracovanie konkrétnej cenovej ponuky nás prosím kontaktujte tu.