Na organizácie vykonávajúce technické a emisné kontroly sú kladené čoraz väčšie nároky zo strany štátnych inštitúcií a zvyšuje sa dôraz zákazníkov zameraný na kvalitu služieb. V rozvíjajúcom sa konkurenčnom prostredí sú manažéri nútení zaoberať sa kvalitou a stabilitou poskytovaných výkonov, ich riadením a neustálym zlepšovaním, aby boli schopní uspokojovať potreby zákazníkov za primeranú cenu.

Jedným zo základných nástrojov na zabezpečenie a dosiahnutie kvality je systém manažérstva kvality (SMK) podľa normy STN EN ISO 9001. Celosvetovo uznávanú normu ISO 9001: 2015 vypracovala Medzinárodná organizácia pre štandardizáciu (ISO) a jej účelom je stanoviť jednotné požiadavky na systém manažérstva kvality. Nevzťahuje sa výlučne na vybrané produkty, ale na všetky odvetvia priemyslu a služieb.

Prečo zavádzať ISO 9001?

 • Už pri zavádzaní SMK sa vykoná presná identifikácia procesov v organizácii a vytvoria sa predpoklady pre elimináciu tých neefektívnych.
 • Produktivita práce sa zvýši stanovením konkrétnych právomocí a zodpovedností pre každého pracovníka.
 • Zavedením SMK firma jasne prezentuje, že je vo všetkých svojich činnostiach orientovaná na uspokojenie požiadaviek svojho zákazníka a na napĺňanie jeho očakávaní.
 • Zvyšuje sa konkurencieschopnosť organizácie hlavne vo výberových konaniach a pri získavaní verejných zákaziek, kde je zavedenie SMK stále častejšie jednou zo základných podmienok účasti.
 • Zvyšuje sa spokojnosť klientov – majiteľov vozidiel.
 • Dosahujú sa úspory nákladov a lepšie sa využívajú zdroje.
 • Zvyšuje sa bezpečnosť.
 • Zvyšuje sa akceptácia prevádzkovateľa STK zo strany bánk a úradov.
 • Dajú sa podstatne znížiť časové náročnosti poskytovaných služieb a minimalizovať režijné náklady.
 • Organizácia je lepšie pripravená na obchodné a technické podmienky poskytovania služieb v priestore EÚ.

Poslanie systému kvality v spoločnosti

Systém kvality plní poslanie v dvoch navzájom sa podmieňujúcich oblastiach:

1. Uľahčuje vzťahy medzi zákazníkom a dodávateľom (externé zabezpečovanie kvality)

 • prispieva k odstraňovaniu technických a organizačných prekážok,
 • zvyšuje konkurencieschopnosť poskytovaných služieb,
 • chráni zákazníka a zvyšuje jeho dôveru voči poskytovateľovi služby.

2. Prispieva k neustálemu zlepšovaniu kvality organizácie (interné zabezpečovanie kvality)

  • pomáha vytvárať súlad v jednotlivých činnostiach organizácie,
  • definuje procesy v organizácii a ich vzájomné vzťahy,
  • pomáha znižovať prevádzkové náklady,
  • pomáha hodnotiť úroveň organizácie voči medzinárodným kritériám,
  • pomáha identifikovať potreby zákazníka,
  • podporuje ďalšie vzdelávanie zamestnancov.

Prínosy zavedenia systému kvality pre organizáciu

Systém kvality podľa ISO 9001 prináša k poskytovanej službe pridanú hodnotu, ktorú môžu vnímať:

a) zákazníci a koneční užívatelia formou

 • splnenia svojich požiadaviek
 • spoľahlivosti
 • dostupnosti v pravý čas
 • dlhodobého udržania požadovanej úrovne kvality

b) pracovníci vo vnútri organizácie ako

 • lepšie pracovné podmienky
 • väčšie uspokojenie z práce
 • vyššiu bezpečnosť a ochranu zdravia
 • lepší etický prístup a morálku

c) majitelia a investori

 • zvýšenou návratnosťou investícií
 • lepšími prevádzkovými výsledkami
 • väčším podielom na trhu
 • zvyšovaním ziskovosti

d) dodávatelia a partneri

 • stabilitou vzťahov
 • nárastom rozsahu spolupráce
 • dobrým partnerstvom

e) spoločnosť ako

 • záruku udržateľného rozvoja spoločnosti pri zohľadnení právnych a etických požiadaviek
 • zlepšovaním záruk bezpečnosti a ochrany zdravia
 • znižovaním nepriaznivých vplyvov na životné prostredie

Prečo práve teraz?

Ešte donedávna bol výkon technických kontrol v podstate monopolným poskytovaním inšpekčných výkonov, kde sa dalo vopred počítať s povinným, zákonom zabezpečeným „pravidelným prísunom“ klientov. V posledných rokoch však výrazne narástol počet STK a hustota ich výskytu spôsobila, že sa ocitli v konkurenčnom prostredí. Byť úspešný aj v tomto druhu podnikania už dnes znamená najmä získať zákazníka a udržať si ho. Šikovný a prezieravý manažér hľadá efektívne spôsoby, ako sa odlíšiť od konkurentov, ponúknuť klientovi niečo navyše a vzbudiť v ňom dôveru v kvalitné služby. Zákazníkom môže pri výbere pomôcť napríklad aj to, že organizácia má zavedený systém manažérstva kvality, má snahu poskytovať služby na patričnej úrovni, sleduje spokojnosť a požiadavky zákazníkov, a pod. Všeobecne platí aj to, že firma, ktorá vykonáva svoje činnosti v súlade so systémom manažérstva kvality, je hospodárnejšou a efektívnejšou. Súčasne rastie aj zodpovednosť, motivácia a záväzok všetkých zamestnancov. Okrem toho certifikovaný systém manažérstva kvality sa stáva čoraz viac požiadavkou verejných výberových konaní už aj v oblasti kontrolných služieb.

Ako na to?

Naším cieľom pri zavádzaní systému manažérstva kvality vo Vašej firme nie je zrušiť doterajší spôsob jej riadenia. Chceme Vám ponúknuť profesionálnu úpravu a doplnenie aplikovaného systému riadenia, poradiť pri realizácii postupov, ktoré sa osvedčili v podobných prevádzkach, ako je Vaša. Vieme primeranou formou vysvetliť Vaším zamestnancom význam a pravidlá zavedenia systému manažérstva kvality, ak budete potrebovať, budeme systém pravidelne aktualizovať a prispôsobovať vývoju vo Vašej oblasti podnikania. Naše znalosti a skúsenosti z oblasti výkonu technických a emisných kontrol vytvárajú predpoklady pre vhodné prispôsobenie požiadaviek medzinárodnej normy ISO 9001: 2015 špeciálne pre túto technickú, štátom regulovanú oblasť.

V súvislosti so zavedením SMK podľa ISO 9001 Vám ponúkame:

 • Bezplatnú konzultáciu s odporúčaním najvhodnejšieho riešenia
 • Odbornú analýzu súčasného stavu
 • Spracovanie dokumentácie SMK na mieru
 • Zaškolenie zamestnancov a manažmentu
 • Vykonanie predcertifikačného auditu
 • Formálne deklarovanie zavedeného systému formou vyhlásenia
 • Asistenciu pri certifikačnom audite akreditovaného domáceho alebo zahraničného certifikačného orgánu
 • Ďalšiu asistenciu, udržiavanie dokumentácie a postupov v súlade s normou formou interných auditov

Aká je cena našich služieb?

Cena produktu sa stanoví podľa konkrétnej požiadavky klienta na rozsah poskytnutej podpory a je závislá od:

 •  veľkosti prevádzky STK (PEK) – počet pracovníkov, rozsah služieb,
 •  požadovanej úrovne formálneho deklarovania – vyhlásenie, certifikát,
 •  stavu a úrovne zdokumentovania súčasného systému riadenia.

Pre vypracovanie konkrétnej cenovej ponuky nás prosím kontaktujte tu.

TOPTEST prospekt