Novinky

Aktualizácia softvéru EmiTest – update 8 – obsahuje tieto úpravy a vylepšenia:

Update info pre ET 1.0 SK – oficiálne pracoviská emisnej kontroly

Update info pre ET 1.0 SERVIS – autorizované a nezávislé autoservisy

 

Odporúčania k optimálnej prevádzke

 

Spoločnosť Robert Bosch poskytuje počas dvojročnej záručnej doby bezplatnú softvérovú podporu svojím zákazníkom, ktorí používajú zariadenia Bosch BEA 750 pri výkone emisných kontrol.

Na základe ročných skúseností centra softvérovej podpory TOPTEST pre Vás vyberáme užitočné informácie, ktoré umožnia naplno využiť schopnosti modernej emisnej technológie Bosch pri zachovaní dlhej životnosti a prevádzkovej spoľahlivosti prístroja:

2. Nastavenie termínu (dátumu) nasledujúcej údržby BEA 950 [10.03.2019]

Analyzátor výfukových plynov Bosch BEA 055 (GAM) a dymová komora Bosch BEA 070 (RTM) pri svojej prevádzke vyžadujú pravidelnú údržbu v stanovených intervaloch. Pri bežnej prevádzke BEA 950 je výrobcom stanovený polročný interval údržby. V prípade zhoršených prevádzkových podmienok je možné údržbu vykonávať v skrátených intervaloch. Vykonanie pravidelnej údržby je v kompetencii prevádzkovateľa zariadenia Bosch BEA 950. Podrobné pokyny k údržbe sú k dispozícii v origináloch prevádzkových návodov. Po vykonaní údržby je potrebné nastaviť nasledujúci termín údržby podľa nasledujúceho postupu:

Analyzátor GAM – Nastavenie termínu nasledujúcej údržby

Dymová komora RTM – Nastavenie termínu nasledujúcej údržby

 

1. Sporadické zvýšenie nameranej hodnoty dymivosti pri nízkych teplotách v zimnom období [05.11.2018]

Počas merania dymivosti pri teplotách na dolnej hranici použiteľnosti prístroja (cca 5 °C), je veľmi dôležité, aby bola zabezpečená pravidelná údržba dymovej komory. V opačnom prípade môže dôjsť k zvýšeniu nameranej hodnoty dymivosti kvôli zrážaniu vlhkosti z výfukových plynov v meracej trubici a na optických prvkoch – zdroj a snímač. Pri údržbe dymovej komory postupujte nasledovne:

Dymová komora BEA 070 – Technická údržba

Diaľková diagnostika a softvérová podpora *HELPonline

Objednajte si diaľkovú diagnostiku a softvérovú podporu *HELPonline.

Výhody, ktoré prináša predplatená podpora:

  1. O pomoc požiadate jedným kliknutím na pracovnej ploche vášho emisného prístroja.
  2. Pomáhame online pri akýchkoľvek problémoch s prístrojom alebo softvérom – spravidla do 15 min vás voláme a pripájame sa na váš prístroj cez internet.
  3. V predplatnom je zahrnutá aj aktualizácia firmvéru v čítačke OBD pre lepšiu komunikáciu s novšími vozidlami.
  4. Vykonávame diaľkovú diagnostiku a identifikáciu poruchy – zisťujeme, či je problém v spojení bluetooth/wi-fi, v počítačovej sieti, v hardvéri alebo firmvéri.
  5. V prípade poruchy zariadenia ušetríte veľa času, lebo na diaľku zistíme, či je naozaj potrebné volať servis BTS. Ak sa ukáže, že výjazd servisného technika je nutný, vopred ho písomne informujeme o stave zariadenia, prípadne môže už so sebou priviezť aj potrebný diel.

Viac o podpore *HELPonline nájdete tu.