Novinky

12.12.2023

Nová softvérová verzia ET 1.1 SK – aktualizácia 2023

v súvislosti s nadobudnutím platnosti nového Metodického pokynu č. 20/2023 na vykonávanie emisnej kontroly by sme Vás radi informovali o aktualizácii softvéru EmiTest ET 1.1 SK, ktorou reagujeme na požiadavky nového metodického pokynu.

Technik je ešte počas merania upozornený výstražným informačným oknom na nedodržanie okrajových podmienok merania emisií ako sú špecifikované v Metodickom pokyne č. 2/2020 v znení MP č. 20/2023. Softvér automaticky kontroluje plnenie všetkých okrajových podmienok merania, ktoré musí technik priebežne sledovať. Automatickými informačnými oknami včas upozorní obsluhu na nedodržanie okrajových podmienok merania emisií.

Zmena v Metodickom pokyne č. 2/2020 v znení MP č. 20/2023:
Predpísaný rozptyl časov akcelerácie pri emisnej kontrole vznetového motora so systémom NKAT OBD sa mení z pôvodných 0,30 s na 0,40 s.

 

27.06.2023

Nová softvérová verzia ET 1.1 SK

Nový softvér šetrí čas a peniaze – na prekročenie sledovaných doplnkových parametrov je technik upozornený už počas merania, ešte pred odoslaním nameraných údajov do AIS EK.

Softvér automaticky kontroluje plnenie všetkých okrajových podmienok merania, ktoré musí technik priebežne sledovať podľa požiadaviek platného metodického pokynu.

Technik je upozornený výstražným informačným oknom na nedodržanie okrajových podmienok merania emisií ako sú špecifikované v Metodickom pokyne č. 2/2020:

 1. Ak sú doplnkové kontrolné parametre (CO2, O2, Lambda) mimo predpísaný rozsah pri emisnej kontrole zážihového motora.
 2. Ak bol prekročený maximálny prípustný čas akcelerácie.
 3. Ak nebol dodržaný predpísaný rozptyl časov akcelerácie pri emisnej kontrole vznetového motora.
 4. Ak neboli splnené podmienky pre platnú akceleráciu pri meraní dymivosti.

Nová softvérová verzia ET 1.1 SK je určená výhradne pre zariadenia, ktoré:

 1. majú nainštalovaný aktuálny softvér Bosch s operačným systémom MS Windows 10,
 2. majú aktivovanú diaľkovú softvérovú podporu *HELPonline.

Nové Osvedčenie potvrdzuje aj vhodnosť pôvodnej softvérovej verzie ET 1.0 SK, preto aj starý softvér je možné pri emisnej kontrole naďalej používať (samozrejme bez novej funkcie kontroly doplnkových parametrov merania).

Osvedčenie o schválení vhodnosti zariadenia Bosch BEA 950

 

Odporúčania k optimálnej prevádzke

Spoločnosť Robert Bosch poskytuje počas dvojročnej záručnej doby bezplatnú softvérovú podporu svojím zákazníkom, ktorí používajú zariadenia Bosch BEA 950 pri výkone emisných kontrol.

Na základe ročných skúseností centra softvérovej podpory TOPTEST pre Vás vyberáme užitočné informácie, ktoré umožnia naplno využiť schopnosti modernej emisnej technológie Bosch pri zachovaní dlhej životnosti a prevádzkovej spoľahlivosti prístroja:

10.03.2019

Nastavenie termínu (dátumu) nasledujúcej údržby BEA 950 

Analyzátor výfukových plynov Bosch BEA 055 (GAM) a dymová komora Bosch BEA 070 (RTM) pri svojej prevádzke vyžadujú pravidelnú údržbu v stanovených intervaloch. Pri bežnej prevádzke BEA 950 je výrobcom stanovený polročný interval údržby. V prípade zhoršených prevádzkových podmienok je možné údržbu vykonávať v skrátených intervaloch. Vykonanie pravidelnej údržby je v kompetencii prevádzkovateľa zariadenia Bosch BEA 950. Podrobné pokyny k údržbe sú k dispozícii v origináloch prevádzkových návodov. Po vykonaní údržby je potrebné nastaviť nasledujúci termín údržby podľa nasledujúceho postupu:

Analyzátor GAM – Nastavenie termínu nasledujúcej údržby

Dymová komora RTM – Nastavenie termínu nasledujúcej údržby

 

05.11.2018

Sporadické zvýšenie nameranej hodnoty dymivosti pri nízkych teplotách v zimnom období 

Počas merania dymivosti pri teplotách na dolnej hranici použiteľnosti prístroja (cca 5 °C), je veľmi dôležité, aby bola zabezpečená pravidelná údržba dymovej komory. V opačnom prípade môže dôjsť k zvýšeniu nameranej hodnoty dymivosti kvôli zrážaniu vlhkosti z výfukových plynov v meracej trubici a na optických prvkoch – zdroj a snímač. Pri údržbe dymovej komory postupujte nasledovne:

Dymová komora BEA 070 – Technická údržba

 

Objednávky služieb

Predĺženie podpory *HELPonline

Predĺžte si diaľkovú diagnostiku a softvérovú podporu *HELPonline za zvýhodnenú cenu.

Ak Vášmu zariadeniu končí, alebo práve skončila platnosť podpory *HELPonline, predĺžte si podporu so zľavou 34 %.

* V prípade, ak je Vaše zariadenie bez aktívnej podpory dlhšie ako mesiac, zľavu nie je možné uplatniť.

Viac o podpore *HELPonline nájdete tu.

Diaľková diagnostika a softvérová podpora *HELPonline

Objednajte si diaľkovú diagnostiku a softvérovú podporu *HELPonline.

Výhody, ktoré prináša predplatená podpora:

 1. O pomoc požiadate jedným kliknutím na pracovnej ploche vášho emisného prístroja.
 2. Pomáhame online pri akýchkoľvek problémoch s prístrojom alebo softvérom – spravidla do 15 min vás voláme a pripájame sa na váš prístroj cez internet.
 3. V predplatnom je zahrnutá aj aktualizácia firmvéru v čítačke OBD pre lepšiu komunikáciu s novšími vozidlami.
 4. Vykonávame diaľkovú diagnostiku a identifikáciu poruchy – zisťujeme, či je problém v spojení bluetooth/wi-fi, v počítačovej sieti, v hardvéri alebo firmvéri.
 5. V prípade poruchy zariadenia ušetríte veľa času, lebo na diaľku zistíme, či je naozaj potrebné volať servis BTS. Ak sa ukáže, že výjazd servisného technika je nutný, vopred ho písomne informujeme o stave zariadenia, prípadne môže už so sebou priviezť aj potrebný diel.

Viac o podpore *HELPonline nájdete tu.