I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) vymedzujú základné obchodné podmienky a vzťahy medzi spoločnosťou TOPTEST s.r.o., IČO: 36363529, so sídlom Bratislavská 25, 949 01 Nitra, zapísanou v Obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Nitra; Oddiel: Sro; Vložka č.: 18161/N (ďalej len „TOPTEST“), a jej zákazníkmi v oblasti predaja produktov a služieb.

Podmienky a vzťahy neuvedené v týchto VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, predovšetkým príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., obchodného zákonníka, ktoré si zmluvné strany zvolili, a ďalej ustanoveniami zákona č. 618/2003 Z.z., o autorskom práve.

II. VYMEDZENIE POJMOV

Softvérový produkt alebo Produkt – súbor zahŕňajúci softvére spoločnosti TOPTEST, dokumentáciu v elektronickej alebo tlačenej podobe, vrátane príručiek a obalov, príslušné inštalačné médiá, a ďalej tiež všetky doterajšie aktualizácie a doplnky k pôvodnému Softvérovému produktu poskytnuté spoločnosťou TOPTEST. Softvérový produkt sa nepredáva, iba sa poskytuje právo na jeho používanie – licencia.

Vlastník licencie – podnikateľský subjekt s prideleným identifikačným číslom IČO (právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ), ktorý používa Softvérový produkt pre zaistenie prevádzkových potrieb v rámci svojho vlastného podnikania, nezisková organizácia alebo vzdelávacia inštitúcia, ktorá používa Softvérový produkt v rámci svojich prevádzkových potrieb. Produkt nie je určený a ani sa neposkytuje fyzickej osobe – spotrebiteľovi, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Podnikateľský subjekt sa môže stať vlastníkom licencie jej zakúpením alebo ako nadobúdateľ v prípade prevodu licencie.

Zariadenie – zostava diagnostického zariadenia Bosch BEA určená na meranie emisií výfukových plynov cestných motorových vozidiel.

Používateľ – koncový používateľ Softvérového produktu.

Obchodný partner – podnikateľský subjekt poverený výrobcom Zariadenia zabezpečovať jeho servis, ktorý má uzatvorenú zmluvu o sprostredkovaní predaja Softvérových produktov TOPTEST pod svojim obchodným menom.

Internetové stránky TOPTEST – internetové stránky na adrese www.toptest.sk prevádzkované spoločnosťou TOPTEST.

III. PONUKA TOPTEST

Ponuku TOPTEST je možné rozdeliť do dvoch základných skupín:

III.1. Vlastný softvér

TOPTEST je producentom Softvérového produktu EmiTest. TOPTEST neponúka a nepredáva Produkt Používateľovi priamo, ale výhradne prostredníctvom svojich Obchodných partnerov, ktorí pri objednávaní a dodávaní Produktu postupujú podľa svojich vlastných obchodných podmienok. V takom prípade TOPTEST neurčuje termíny a formy dodania medzi Obchodným partnerom a objednávateľom. Aj v prípade zakúpenia Softvérových produktov prostredníctvom Obchodného partnera zakladá Licenčná zmluva práva a povinnosti medzi spoločnosťou TOPTEST a Vlastníkom licencie Softvérového produktu.

Podmienky používania Softvérových produktov sú vymedzené v „Licenčnej zmluve“, ktorá je v elektronickej podobe Vlastníkovi licencie predávaná spoločne s Produktom. Licenčná zmluva je uzatvorená inštaláciou Softvérového produktu, registráciou Softvérového produktu alebo prevodom licencie, a to tým okamihom, ktorý nastane najskôr. Súčasne s uzatvorením Licenčnej zmluvy vyjadruje Vlastník licencie a Používateľ súhlas s týmito VOP.

III.2. Služby

III.2.a) Softvérová podpora a aktualizácie

Služba softvérovej podpory sa v prípade Softvérových produktov EmiTest nazýva *HELPonline.

Súčasťou služby *HELPonline je:

 • online podpora prostredníctvom vzdialeného pripojenia k Zariadeniu na základe požiadavky na podporu odoslanej z aplikácie ET podpora, ktorá je Používateľom k dispozícii na pracovnej ploche Zariadenia; služba je Používateľom poskytovaná počas pracovných dní od 8.00 do 15.00 hod.; v rámci skvalitňovania služieb môžu byť aktivity softvérovej podpory vykonávané na Zariadení zaznamenávané;
 • diaľková diagnostika poruchy Zariadenia alebo k nemu pripojených periférií,
 • aktualizácia firmvéru Zariadenia, ktorý zabezpečuje komunikáciu s OBD rozhraním vozidla.

 

Využívať kompletný balík služieb v rámci softvérovej podpory môže Vlastník licencie k aktuálnym verziám všetkých Softvérových produktov. Počas plynutia záručnej doby Zariadenia je súbor služieb softvérovej podpory súčasťou Softvérového produktu. Pre predĺženie platnosti súboru služieb softvérovej podpory je potrebné zakúpiť *HELPonline na ďalší rok, a to vždy pre rovnaký Produkt a jeho verziu, príp. jeho najbližší ekvivalent v prípade zmien ponuky TOPTEST.

Pre zakúpenie alebo obnovenie súboru služieb softvérovej podpory k Produktu EmiTest pre ďalší rok je potrebné vlastniť *HELPonline pre rok bezprostredne predchádzajúci. V opačnom prípade je potrebné okrem ceny za *HELPonline na ďalší rok uhradiť poplatok za aktualizáciu starších verzií produktu EmiTest, a súvisiaceho softvérového vybavenia Zariadenia, vo výške 50 % z ceny súboru služieb *HELPonline podľa aktuálneho cenníka.

Čerpanie služieb softvérovej podpory je možné od okamihu úhrady licencie alebo ceny za *HELPonline do konca daného kalendárneho roka, v ktorom k nákupu došlo.

V prípade, že je Vlastník licencie v predĺžení s plnením akýchkoľvek finančných záväzkov voči TOPTEST, má TOPTEST právo po predchádzajúcom oznámení Vlastníkovi licencie pozastaviť poskytovanie služieb softvérovej podpory. Pokiaľ Vlastník licencie nesplní svoje finančné záväzky voči TOPTEST ani do 15 dní od pozastavenia poskytovania služieb softvérovej podpory, jedná sa o podstatné porušenie zmluvných podmienok a TOPTEST je oprávnený odstúpiť od Licenčnej zmluvy. V prípade odstúpenia od Licenčnej zmluvy z dôvodov uvedených v tomto odseku nie je TOPTEST povinný vrátiť Vlastníkovi licencie už uhradené poplatky a finančné plnenie prijaté v súvislosti s poskytnutím licencie pred účinnosťou odstúpenia.

Súbor služieb softvérovej podpory definovaný v týchto VOP poskytuje výhradne spoločnosť TOPTEST.

III.2.b) Individuálne služby

TOPTEST neponúka a neposkytuje Individuálne služby Používateľovi priamo, ale výhradne iba prostredníctvom svojich Obchodných partnerov, oprávnených zabezpečovať servis Zariadenia, ktorí pri objednávaní a dodávaní Individuálnych služieb postupujú podľa svojich vlastných obchodných podmienok. Vlastníkovi licencie k aktuálnej verzii Softvérového produktu môžu byť poskytnuté tieto druhy individuálnych služieb:

 • odborné konzultácie a servisné softvérové služby,
 • diaľková diagnostika poruchy Zariadenia,
 • inštalácia Produktu EmiTest a súvisiaceho softvérového vybavenia potrebného k jeho prevádzke,
 • školenie obsluhy Zariadenia.

 

IV. INFORMÁCIE O PRODUKTOCH, SLUŽBÁCH A ICH CENÁCH

Informácie o ponuke služieb, ktoré Používateľom priamo poskytuje TOPTEST, sú verejne dostupné na internetových stránkach TOPTEST, na vyžiadanie ich poskytnú pracovníci TOPTEST v sídle spoločnosti a k dispozícii sú tiež v aktuálnych tlačených materiáloch vydávaných spoločnosťou TOPTEST alebo výrobcu Zariadenia.

Ceny Softvérových produktov a súborov služieb softvérovej podpory vyhlasuje TOPTEST aktuálnym cenníkom uvedeným na svojich internetových stránkach a v tlačených materiáloch. Kvôli časovej odozve aktualizácie tlačených materiálov je aktualizácia informácií vykonávaná prednostne na internetových stránkach TOPTEST.

Všetky ceny Softvérových produktov a služieb sú, pokiaľ nie je uvedené inak, uvádzané bez DPH.

Pokiaľ nie je objednaná služba v cenníku uvedená a TOPTEST súhlasí s jej poskytnutím, je cena služby stanovená dohodou zmluvných strán.

Pred začatím poskytovania individuálnych služieb s hodinovou sadzbou TOPTEST zostavuje cenovú kalkuláciu podľa platného cenníka. Konečné ceny týchto individuálnych služieb nie je možné stanoviť vopred, pretože sa odvíjajú od skutočného rozsahu poskytnutých služieb. Rozsah a druh poskytnutých služieb sa môže so súhlasom oboch strán od kalkulácie líšiť.

V. OBJEDNÁVKY A ICH VYBAVOVANIE

Licencie k Softvérovým produktom je možné objednať výhradne prostredníctvom Obchodných partnerov TOPTEST cez ich informačné a distribučné kanály. Službu *HELPonline je možné objednať v sídle spoločnosti TOPTEST, a to osobne, písomne alebo e-mailom (podpora@toptest.sk, toptest@toptest.sk), resp. prostredníctvom online objednávky na internetových stránkach TOPTEST.

Podaním objednávky objednávateľ súhlasí s týmito VOP, akceptuje ponuku TOPTEST a záväzne objednáva predmet objednávky. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy alebo zmluvy o poskytnutí služieb.

Podstatné náležitosti objednávky zahŕňajú:

 • identifikáciu predmetu objednávky – názov softvérovej podpory *HELPonline, rok,
 • identifikáciu objednávateľa – obchodný názov, číslo PEK v prípade pracoviska emisnej kontroly, IČO, IČ DPH, sídlo/adresa, kontaktná osoba, telefón,
 • spôsob dodania, resp. miesto poskytnutia služby,
 • spôsob platby.

 

TOPTEST v čo najkratšom termíne, obvykle však do 2 pracovných dní, objednávku potvrdí, prípadne vyzve objednávateľa na doplnenie chýbajúcich údajov, a po uhradení ceny objednávku vybaví poskytnutím služby. Vybavením alebo potvrdením objednávky je uzatvorená zmluva o poskytnutí služieb. Zmluvu tvoria výlučne podmienky uvedené v Licenčnej zmluve, Všeobecných obchodných podmienkach a vo vzťahu ku konkrétnemu Softvérovému produktu v aktuálnych tlačených materiáloch alebo na internetových stránkach TOPTEST.

Objednávku s dodatkom alebo odchýlkou, ktorá podstatne mení podmienky ponuky TOPTEST, zmluvné strany nepovažujú za prijatie objednávky. Ponuka musí byť objednávateľom prijatá vždy bez akýchkoľvek výhrad, prípadne TOPTEST na žiadosť objednávateľa vypracuje upravenú ponuku. Ak vyžaduje charakter Softvérového produktu, služby alebo tovaru spracovanie cenovej kalkulácie alebo ponuky, je zmluva uzatvorená okamihom odsúhlasenia cenovej kalkulácie alebo ponuky oboma stranami.

VI. DODACIE A PLATOBNÉ PODMIENKY

VI.1. Možné spôsoby a termíny dodania

Softvérový produkt EmiTest môže byť inštalovaný iba certifikovaným technikom Obchodného partnera, a to v termíne podľa dohody s objednávateľom, resp. Vlastníkom licencie. Ten je povinný zaistiť súčinnosť potrebnú k vykonaniu inštalácie, vrátane prítomnosti osôb zodpovedných za IT a sprístupnenie aktuálnych údajov určených k spracovaniu. Dôvodom certifikovanej inštalácie sú presne definované postupy pri implementácii Produktu do Zariadenia. Tento Produkt môže byť preto dodaný iba spolu s certifikovanou inštaláciou. TOPTEST pre tieto účely certifikuje vlastných zamestnancov a zamestnancov Obchodných partnerov. Zoznam Obchodných partnerov, ktorých technici majú zodpovedajúcu certifikáciu, je uvedený na internetových stránkach TOPTEST.

Obvyklá dodacia lehota je pri Softvérových produktoch 30 pracovných dní, a začína plynúť okamihom úhrady v hotovosti, platobnou kartou alebo okamihom pripísania bezhotovostnej platby na účet TOPTEST.

Služby softvérovej podpory realizujú pracovníci softvérovej podpory TOPTEST na diaľku prostredníctvom internetového pripojenia priamo v Zariadení, ktoré má predplatenú službu *HELPonline, a v ktorom je nainštalovaný Softvérový produkt s platnou licenciou.

VI.2. Možné spôsoby platby

Služby softvérovej podpory je možné uhradiť bezhotovostným prevodom vopred na zálohovú faktúru alebo platobnou kartou.

TOPTEST má právo na náhradu škody vzniknutej nesplnením peňažného záväzku kupujúceho s tým, že sa do výšky náhrady škody nezapočítavajú úroky z omeškania.

VII. SOFTVÉROVÉ PRODUKTY – ŠPECIFICKÉ PODMIENKY

VII.1. Zmena licencie

Vlastník licencie k jednému z variantov Softvérového produktu môže prejsť na licenciu iného variantu, príp. rad rovnakého Softvérového produktu pri zachovaní rovnakého počtu licencií. Okamihom prevodu pôvodná licencia zaniká.

Cena prechodu je daná rozdielom aktuálnej cenníkovej ceny nového a pôvodného variantu. V prípade, kedy je aktuálna cenníková cena nového variantu rovnaká alebo nižšia než aktuálna cenníková cena pôvodného variantu, a nový variant pritom obsahuje novú funkcionalitu, sa uplatní minimálna cena prechodu. V prípade, kedy vznikne záporný rozdiel cien nového a pôvodného variantu a nový variant pritom neobsahuje novú funkcionalitu, sa rozdiel cien Vlastníkovi licencie nevracia.

VII.2. Prevod licencie

Vlastník licencie (ďalej v tejto časti „Prevodca“) je oprávnený Softvérový produkt trvalo previesť na iný podnikateľský subjekt (ďalej v tejto časti „Nadobúdateľ“) iba v prípade súčasného prevodu vlastníckeho práva na Zariadenie, v ktorom je nainštalovaný Softvérový produkt s licenciou. Okamihom prevodu licencie prechádzajú na Nadobúdateľa všetky práva a záväzky vyplývajúce z Licenčnej zmluvy uzatvorenej medzi Prevodcom a TOPTEST.

Ak je k základnej licencii Softvérového produktu, ktorý má byť prevedený, viazaný akýkoľvek doplnok alebo prídavná licencia, môže byť Softvérový produkt prevedený len vrátane týchto súčastí. Zároveň nie je možné tieto doplnky a prídavné licencie prevádzať samostatne.

Záujem o prevod licencie oznámi Prevodca spoločnosti TOPTEST písomne alebo e-mailom. TOPTEST potom Prevodcovi zašle formulár žiadosti o prevod licencie (ďalej v tejto časti len „Žiadosť“). V Žiadosti musia byť vyplnené identifikačné údaje Prevodcu a Nadobúdateľa a presná špecifikácia Softvérového produktu vrátane výrobného čísla zariadenia, v ktorom je nainštalovaný.

Podmienkou možnosti prevodu je súhlas Nadobúdateľa s realizáciou prevodu a s licenčnou zmluvou, a to podpisom na Žiadosti.

Prevod licencie je spoplatnený manipulačným poplatkom podľa platného cenníka. Tento poplatok je povinný uhradiť Prevodca pri podaní Žiadosti.

Licencia Softvérového produktu je prevedená okamihom vyjadrenia súhlasu s prevodom licencie zo strany TOPTEST. Predpokladom pre udelenie súhlasu je skutočnosť, že žiadosť spĺňa všetky požadované náležitosti a bol uhradený manipulačný poplatok.

V prípade schválenia Žiadosti nie je Prevodca naďalej oprávnený prevedený Softvérový produkt používať, a musí previesť na Nadobúdateľa všetky časti prevedeného Softvérového produktu, vrátane všetkých rozširujúcich licencií, doplnkov, médií, tlačeného materiálu a aktualizácií.

Softvérový produkt získaný so zľavou pre určitú skupinu užívateľov je možné na iného Vlastníka previesť iba za predpokladu, že Nadobúdateľ spĺňa podmienky priznania pôvodnej zľavy. V opačnom prípade je možné prevod licencie realizovať iba po doplatení rozdielu medzi cenou produktu po zľave a plnou cenou Produktu platnou v čase prevodu licencie.

TOPTEST si vyhradzuje právo zamietnuť Žiadosť, pokiaľ je neúplná alebo nespĺňa požadované náležitosti a Prevodca ani na výzvu TOPTEST jej chyby do 30 dní neodstráni.

VIII. ZÁRUČNÉ PODMIENKY, ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY, REKLAMÁCIA

VIII.1. Záruka

Na jednotlivé Softvérové produkty a služby poskytuje TOPTEST záruku, ktorá sa vzťahuje:

 • na výrobné chyby príručiek a inštalačných médií k Softvérovému produktu,
 • na bezchybnú funkcionalitu Softvérového produktu v súlade s dokumentáciou a jej dodatkami, pričom TOPTEST zodpovedá iba za funkčnosť aktuálnych verzií Softvérového produktu, nie za chyby starších verzií,

 

Podmienkou vzniku nároku na záruku Softvérového produktu je odborná inštalácia Produktu certifikovaným technikom Obchodného partnera, ktorej súčasťou je aj registrácia Softvérového produktu v registri licencií TOPTEST.

VIII.2. Záručná doba

TOPTEST poskytuje záručnú dobu na Softvérový produkt v dĺžke 24 mesiacov od dátumu uzatvorenia Licenčnej zmluvy.

VIII.3. Záručné podmienky

Záruka je poskytovaná Vlastníkovi licencie.

Kupujúci je povinný pri osobnom prevzatí po inštalácii preberaný Softvérový produkt riadne skontrolovať. Prehliadku je kupujúci povinný vykonať tak, aby zistil všetky chyby, ktoré je možno zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Neskôr reklamácia z týchto uvedených dôvodov nebude uznaná.

VIII.4. Obmedzenie záruky pri Softvérových produktoch

TOPTEST nezaručuje, že Softvérový produkt splní všetky požiadavky Používateľa. Záruka sa nevzťahuje a za chybu Softvérového produktu alebo za závadu alebo škodu Softvérovým produktom spôsobenú ďalej nemožno považovať:

 • prípady, keď je Softvérový produkt používaný v rozpore s dokumentáciou,
 • absenciu vlastností či funkcií, ktoré nie sú uvedené v dokumentácii,
 • skutočnosť, že Softvérový produkt v sebe neobsahuje prípadné legislatívne zmeny, ktoré neboli spoločnosti TOPTEST známe v okamihu jeho vývoja,
 • prípady, keď je Softvérový produkt používaný na nevhodnom Zariadení, ktoré je v rozpore s aktuálnymi odporučenými systémovými požiadavkami uvedenými v dokumentácii alebo v aktualizovanej podobe na internetových stránkach TOPTEST,
 • skutočnosť, že Softvérový produkt správne nefunguje na Zariadení, ktoré nebolo bežne dostupné v okamihu jeho vývoja, alebo na operačnom systéme, ktorý nie je podporovaný,
 • prípady, keď je Softvérový produkt používaný na chybne nakonfigurovanom počítači alebo na chybne nastavenej počítačovej sieti,
 • prípady, keď je Softvérový produkt používaný spolu s programami iných výrobcov, ktoré znemožňujú jeho bezchybnú prevádzku,
 • prípady, keď vykonáva Používateľ zásahy do databázových súborov pomocou iných prostriedkov než dodaným Softvérovým produktom,
 • prípady, keď pri Softvérových produktoch EmiTest nebola vykonaná inštalácia technikom so zodpovedajúcou certifikáciou.

 

TOPTEST nie je povinný poskytovať softvérovú podporu a vykonávať vývoj alebo údržbu starších verzií Softvérového produktu.

TOPTEST nesie zodpovednosť za preukázanú škodu, ktorú zaviní porušením svojich povinností. TOPTEST nenesie zodpovednosť za ušlý zisk Vlastníka licencie.

TOPTEST nesie zodpovednosť za skutočnú škodu maximálne do výšky ceny za Softvérový produkt uhradenej pri nadobudnutí licencie.

Vlastník licencie je povinný preveriť Softvérový produkt z hľadiska jeho funkčnosti a použiteľnosti v konkrétnej situácii skôr, než začne s jeho používaním. Toto platí i pre Produkty, ktoré vlastník licencie obdrží v rámci odstraňovania chýb alebo aktualizácie.

VIII.5. Uplatnenie reklamácie

Reklamáciu Softvérového produktu alebo služby je možné uplatniť písomne na adrese sídla spoločnosti TOPTEST.

Reklamácia musí obsahovať:

 • identifikáciu Vlastníka licencie vrátane uvedenia kontaktnej osoby a kontaktných údajov,
 • presné označenie reklamovaného Softvérového produktu, vrátane inštalačného čísla licencie,
 • popis reklamovanej chyby,
 • kópiu dokladu o zakúpení Softvérového produktu.

 

Vzhľadom na špecifický charakter aktivít softvérovej podpory je možné reklamáciu služby *HELPonline uplatniť najviac 24 hodín po vykonaní zásahu diaľkovej softvérovej podpory, v ostatných prípadoch je služba považovaná za vykonanú v požadovanom termíne, rozsahu a kvalite. Služba je vykonávaná na diaľku prostredníctvom aplikácie TeamViewer na základe požiadavky obsluhy Zariadenia, jej priebeh musí byť sledovaný obsluhou, ktorá môže prebiehajúci diagnostický zásah kedykoľvek prerušiť.

Vlastník licencie vykonáva zaslanie reklamácie na vlastné náklady a zodpovednosť.

VIII.6. Vybavenie reklamácie

Riadne uplatnená reklamácia bude vybavená v súlade s týmito VOP a obchodným zákonníkom.

Príručky a inštalačné médiá vykazujúce zjavné poškodenie či zjavné chyby obsahu budú v rámci záruky bezplatne vymenené za bezchybné a Obchodný partner TOPTEST ich nainštaluje vlastníkovi licencie na vlastné náklady.

Reklamované chyby funkcionality programu budú preverené. O výsledku šetrenia bude Používateľ informovaný e-mailom alebo písomne. V prípade, že reklamácia bude uznaná ako oprávnená, bude Používateľovi bezplatne poskytnutá aktualizácia Softvérového produktu riešiaca reklamovanú chybu.

V prípade, že nie je možné preukázať, že chyba Softvérového produktu bola spôsobená spoločnosťou TOPTEST, alebo v prípade neoprávnenej reklamácie bude vlastníkovi licencie účtovaná činnosť spojená so zisťovaním príčiny, overovaním alebo odstraňovaním chyby uvádzanej vlastníkom licencie podľa cenníka individuálnych služieb platného v čase vykonávania týchto úkonov.

IX. SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

TOPTEST kladie dôraz na ochranu osobných údajov Vlastníka licencie a tomu zodpovedá aj implementácia postupov, ktoré zaisťujú maximálnu mieru ich ochrany v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov („Zákon“). Poskytovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb výlučne pre účely realizácie predaja svojich produktov a služieb, pričom osobné údaje neposkytuje ani nesprístupňuje tretím stranám s výnimkou subjektov, ktoré zabezpečujú realizáciu platieb Vlastníka licencie, ako aj subjektov so zákonným oprávnením na prístup k údajom. Osobné údaje nezverejňujeme.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je tak článok 6, ods. 2, písm. b) smernice GDPR, a na jeho plnenie je nevyhnutné získať a spracúvať osobné údaje v minimálnom potrebnom a tiež možnom rozsahu. TOPTEST spracúva osobné údaje dotknutých osôb v nasledujúcom rozsahu – meno, priezvisko, titul, e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa pre fakturačné účely v rozsahu ulica a číslo domu, mesto, PSČ, prípadne aj adresa na dodanie produktu alebo služby v rozsahu ulica a číslo domu, mesto, PSČ (ak sa líši od adresy pre fakturačné účely).
Dotknutá osoba má právo požadovať informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme TOPTEST, žiadať o opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, požiadať o výmaz svojich osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, pokiaľ osobitné právne predpisy nepredpisujú inak. Dotknutá osoba rovnako disponuje právom na portabilitu ako aj možnosť, kedykoľvek sa obrátiť na dozorný orgán so svojou sťažnosťou. Žiadosti adresované Poskytovateľovi zasiela dotknutá osoba na e-mailovú adresu toptest@toptest.sk. O vybavení žiadosti bude dotknutá osoba informovaná spätným e-mailom.

V otázkach ochrany osobných údajov môže dotknutá osoba kontaktovať zodpovednú osobu v sídle TOPTEST alebo prostredníctvom e-mailu toptest@toptest.sk.

Osobné údaje Vlastníka licencie

TOPTEST spracúva osobné údaje Vlastníka licencie, ak je fyzickou osobou – podnikateľom, avšak v rozsahu a po dobu nevyhnutnú na splnenie povinností vyplývajúcich zo Zmluvy, v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Všeobecného nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane osobných údajov (ďalej len „Nariadenie“). TOPTEST za týmto účelom spracúva osobné údaje identifikačné (meno, priezvisko, firma podnikateľa, IČO, IČ DPH), adresné (iba e-mailovú adresu a telefónne číslo/číslo mobilného telefónu, prípadne i adresu internetových stránok) a popisné iba v rozsahu uvedenom Vlastníkom licencie (napr. akademický titul pri mene).

Informácie o spracúvaní osobných údajov Vlastníka licencie – fyzickej osoby sú uvedené v samostatnom dokumente Ochrana osobných údajov, ktorý je k dispozícii na https://www.toptest.sk/informacia-o-spracuvani-osobnych-udajov/, príp. v sídle TOPTEST.

Osobné údaje Používateľa alebo zástupcov Vlastníka licencie

TOPTEST spracúva osobné údaje osôb zastupujúcich Vlastníka licencie (podnikateľov – fyzické osoby, alebo právnické osoby), prípadne osobné údaje Používateľov, iba za účelom komunikácie s Vlastníkom licencie, resp. s jednotlivým Používateľom. Takéto spracúvanie osobných údajov osôb zastupujúcich Vlastníka licencie (napr. člen štatutárneho orgánu, iný zástupca, kontaktná osoba v záležitostiach licenčnej zmluvy a softvérovej podpory, Používateľ) je nevyhnutné pre účely oprávnených záujmov TOPTEST v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f), pričom TOPTEST spracúva iba osobné údaje identifikačné (meno a priezvisko zástupcu), adresné (iba e-mailovú adresu a telefónne číslo/číslo mobilného telefónu) a popisné iba v rozsahu uvedenom Užívateľom alebo iným zástupcom Vlastníka licencie (napr. akademický titul pri mene). Oprávneným záujmom TOPTEST na spracúvanie osobných údajov osôb zastupujúcich Vlastníka licencie je možnosť komunikácie s Vlastníkom licencie – právnickou osobou v záležitostiach licenčnej zmluvy a softvérovej podpory, najmä ohľadom uzatvorenia zmluvy, plnenia zmluvných povinností TOPTEST i Vlastníka licencie a prípadných reklamácií Vlastníka licencie alebo požiadaviek Používateľa.

Vlastník licencie je povinný fyzické osoby vystupujúce ako jeho zástupcovia či Používatelia, ktorých osobné údaje oznámi TOPTEST v súvislosti s uzavretím licenčnej zmluvy alebo poskytovaním súvisiacich služieb, informovať o ich právach dotknutých osôb v plnom rozsahu podľa čl. 14 Nariadenia. Ak Vlastník licencie nesplnil svoju povinnosť poskytnúť informácie zástupcom, je povinný toto oznámiť TOPTEST tak, aby mohol TOPTEST informačnú povinnosť voči nim (dotknutým osobám) splniť.

Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov Vlastníka licencie sú uvedené v samostatnom dokumente Ochrana osobných údajov, ktorý je k dispozícii na https://www.toptest.sk/informacia-o-spracuvani-osobnych-udajov/, príp. v sídle TOPTEST.

X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

X.1. Všeobecné dojednania

Príslušné ustanovenia autorského zákona a ďalších právnych predpisov upravujúcich používanie počítačových programov a databáz a sankcie za ich nelegálne používanie nie sú týmito VOP dotknuté.

Neplatnosť alebo neúčinnosť niektorého z ustanovení týchto VOP nemá vplyv na neplatnosť alebo neúčinnosť VOP ako celku.

X.2. Jednostranná zmena VOP

TOPTEST má právo kedykoľvek v primeranom rozsahu zmeniť alebo doplniť tieto VOP, a to najmä z dôvodu zmien právnych predpisov, technologických zmien ovplyvňujúcich funkcie Softvérového produktu či nakladania s údajmi či osobnými údajmi Vlastníka licencie či Používateľov, ale tiež z dôvodu rozšírenia alebo zmien Softvérového produktu, či zavedenia nových služieb zo strany TOPTEST.

TOPTEST je ďalej oprávnený zmeniť VOP vtedy, ak sa zmenia podmienky na trhu či obchodné alebo licenčné podmienky tretích osôb, ktorých systémový či aplikačný softvér či služby používa TOPTEST na prevádzku Softvérového produktu.

TOPTEST je ďalej oprávnený zmeniť VOP v prípadoch zmien v hospodárskej či finančnej situácii, inflácii a takých zmenách okolností, ktoré by založili hrubý nepomer v právach a povinnostiach v neprospech TOPTEST.

Zmeny VOP budú zo strany TOPTEST zaslané na e-mailový účet Vlastníka licencie a ďalej budú sprístupnené na internetových stránkach TOPTEST.

Zmenené VOP nadobúdajú účinnosť počínajúc dátumom uvedeným v takto zmenených VOP, najskôr však od oznámenia o ich zmene Vlastníkovi licencie. TOPTEST sa zaväzuje doručiť Vlastníkovi licencie informáciu o zmene VOP najneskôr 10 dní pred dátumom ich účinnosti.

Ak Vlastník licencie nesúhlasí so zmenou VOP, má právo ju odmietnuť a vzťah vzniknutý z licenčnej zmluvy ukončiť výpoveďou zaslanou v lehote pätnástich (15) dní, počínajúc dňom, kedy bol Vlastník licencie o zverejnení zmenených VOP informovaný. Výpoveď podľa tohto odseku Vlastník licencie zašle prostredníctvom e-mailu alebo v písomnej forme na e-mailovú adresu toptest@toptest.sk alebo na adresu sídla TOPTEST. Výpoveď začína plynúť prvým dňom po jej doručení a výpovedná doba trvá 2 mesiace.

Ak neukončí Vlastník licencie zmluvný vzťah spôsobom a v lehotách uvedených v predchádzajúcom odseku, platí, že zmeny VOP akceptoval.

X.3. Vyhlásenia

Vlastník licencie vyhlasuje, že sa pred vyplnením a odoslaním objednávky oboznámil s týmito Obchodnými podmienkami a s ich obsahom súhlasí.

TOPTEST a Vlastník licencie vyhlasujú, že plne akceptujú komunikáciu na diaľku – najmä elektronickú formu komunikácie prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe strany.

Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť 22. 06. 2020.

Všeobecné obchodné podmienky si môžete vo formáte PDF stiahnuť tu.